.... a base coat of white Sikkens applied

whitebase

copyright © 2007 - 2020 Monika & Matthias Sieber