Fuel lines at wing root

fuel lines at wing root

copyright © 2007 - 2020 Monika & Matthias Sieber