Original 1949 paint scheme

original 1949 paint scheme

copyright © 2007 - 2020 Monika & Matthias Sieber