The first of 6 coats of Poly-Spray

polyspray

copyright © 2007 - 2020 Monika & Matthias Sieber