Two-tone instrument panel

panelcolors

copyright © 2007 - 2020 Monika & Matthias Sieber