Windshield installed

windshield installed

copyright © 2007 - 2020 Monika & Matthias Sieber