Baffles from left rear

Baffles from left rear

copyright © 2007 - 2020 Monika & Matthias Sieber