Installation of baffles

Installation of baffles

copyright © 2007 - 2020 Monika & Matthias Sieber